สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต ในปีการศึกษา 2564 โดยจัดกิจกรรมอาสาได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เดินทางเข้าร่วมเลี้ยงอาหารและขนมแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสกว่า 500 คน ภายใต้การดูแลของพระครูวุฒิธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดโบส์วรดิตถ์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคมแก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง