สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ขนมชาววังตระกูลทอง” ให้กับชุมชนฯ

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ขนมชาววังตระกูลทอง” ให้กับชุมชนฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ขนมชาววังตระกูลทอง” ให้กับชุมชนฯ ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ยังได้นำนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอน จัดโดยเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี