สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2561-30 เมษายน 2562) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัทธา แข่งเพ็ญแข เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมสังเกตการประเมินดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี