สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ เทียบเตียบ มรดกภูมิปัญญาอาหารไทย

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ เทียบเตียบ มรดกภูมิปัญญาอาหารไทย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ ภายใต้รายวิชาการสัมมนาทางคหกรรมสาสตร์  เทียบเตียบ มรดกภูมิปัญญาอาหารไทย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และสังคมสาสตร์ โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเปิดกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี