รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าทึ่ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นมะนาวส้มโอเพื่อนำผลไปแปรรูปผลิตเป็นอาหารสำหรับบริโภคเพื่อสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี