วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

อาจารย์ปภัสมน  เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)  เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก  ให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิควิชาการตามประเทศต่าง ๆ  ในวันที่ 7 มิถุนายน  2562 เวลา  12.00-16.00  ณ  โรงแรม โฟลวิงส์  สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร