สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรฯ

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และลูกหลานของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทวี ธนสัมบัณณ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาธิตการหมักไก่และการทอดไก่คลุกแป้งกรอบ สาธิตการทำบัวลอยเผือก สาธิตการทำคุ้กกี้ เป็นต้น โดยมีเกษตรกรอำเภอศรีประจันต์เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวอย่างมากมาย โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์วัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี