ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกองบริการนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30-09.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี