สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ

โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย อาคารแววเที่ยงธรรม โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ดังกล่าว