วิทยากรบรรยายการทำกระทงลอยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา

      Comments Off on วิทยากรบรรยายการทำกระทงลอยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา

อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการทำกระทงลอยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา ภายใต้โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์