ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารจันทร์เจริญ และอาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี