“ลิ้มรส ขนมที่ฉันรัก”

      Comments Off on “ลิ้มรส ขนมที่ฉันรัก”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต ในชื่อกิจกรรม “ลิ้มรส ขนมที่ฉันรัก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี