กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”

      Comments Off on กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ
โดยมีผู้กล่าวเปิดงานในภาคเช้าดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และภาคบ่าย
ผู้กล่าวเปิดงาน ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จาก ทีมกู้ชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4
อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี