วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยในครั้งนี้นักศึกษาโรงเรียนการเรือน หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำพวงกุญแจจากผ้า ให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจในงาน ทั้งนี้นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม บูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมภายในบูธ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบ้านลาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี