โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทยฯ

      Comments Off on โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทยฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทย รหัสวิชา 4553520 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี ภายใต้โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วิสาหกิจชุมชนธูปหอม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561