ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม
“จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”
โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยาย
คือ อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า และอาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กิจกรรมจัดขึ้น ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร SDU Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี