มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเตรียมสถานที่ประทับรับรอง และจัดเครื่องเสวยถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเตรียมสถานที่ประทับรับรอง และจัดเครื่องเสวยถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเตรียมสถานที่ประทับรับรอง และจัดเครื่องเสวยถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ที่ประทับรับรอง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 เจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561