โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

      Comments Off on โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาวดรุณี  เรืองเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ประเภท ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย และในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังได้มีการบรรยายวิธีการเรียน การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน โดยฝ่ายวิชาการและงานการเงิน และการเสวนาเรื่อง “ความเป็นมาของวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดย ดร.ปิยะพงษ์ พัดชา ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ดร.ดวงกมล  อัศวมาศ ดร.สาระ มีผลกิจ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

« of 2 »