สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยร่วมแสดงผลงาน อาทิ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีงานบวช เพื่อให้ความรู้ในศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ผู้เข้าชมงาน   ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ในวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร