หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

      Comments Off on หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านขนมไทยและเครื่องหอมไทย

  1. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์นำนักศึกษาไปดูงานที่วิสาหกิจชุมชนธูปหอม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเครื่องหอมไทย เพื่อผลิตน้ำอบไทย และแป้งร่ำ
  2. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์สาธิตการทำขนมไทยในห้องเรียนและที่หอคอยบรรหารแจ่มใส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี