กิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2

      Comments Off on กิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาัยสวนดุสิต วิทยเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา”ใบตอง” โดยให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในประโยชน์ของต้นไม้พื้นเมือง และอยู่ในแผนการสอนของ มคอ.3 โดยมี อ.กาญจนา เฟื่องศรี และอ.อัครพล ไวเชียงค้า ดูแลกิจกรรม