ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

      Comments Off on ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยากรโดย อาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 5403 และ 5404 ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี