หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน

      Comments Off on หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี