วิทยากรสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ ในกิจกรรมโครงการ Train the Trainers ณ กรุงมอสโก

      Comments Off on วิทยากรสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ ในกิจกรรมโครงการ Train the Trainers ณ กรุงมอสโก

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ ในกิจกรรมโครงการ Train the Trainers  ณ กรุงมอสโก  ในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของปรุงอาหารไทยและการแกะสลักผัก ผลไม้ ในรัสเซีย  โดยเน้นการประกอบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการประกอบอาหารต้นตำรับ ตลอดการเลือกซื้อวัตถุดิบ และการประชาสัมพันธ์การสาธิตอาหาร จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Moscow Culinary Association ได้จัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้แก่ผู้ปรุงอาหารชาวรัสเซียจากภัตตาคารชั้นนำของรัสเซีย และผู้แทนภาคเอกชนที่ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องครัวของรัสเซีย ซึ่งวิทยากรได้สาธิตการแกะสลักใบไม้และดอกไม้รวมทั้งการใช้งานแกะสลักที่ได้ ใช้ในการปรุงอาหารและตกแต่งจานอาหารไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าในการขายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสอนเทคนิคการปรุงอาหารไทยโดยใช้ผักที่แกะสลักแล้วแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม