มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยอาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และสาธิตการทำพวงกุญแจนกฮูก แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดมาบพยอม ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี