สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเลี้ยงการรับประทาน Afternoon Tea

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเลี้ยงการรับประทาน Afternoon Tea

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเลี้ยงการรับประทาน Afternoon Tea โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาขนมอบและเพสตรี้ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม กิจกรรมภายในงาน พบกับ การจิบน้ำชา (Tea pot or coffee) พร้อมขนมหวานหลากหลายเมนู อาทิ tiramisu / Brownie / Fruit Tart / Orange Cake / Creme Brulee / Raisin Bread / Banana Cake / Chocolate Mouse / Meringue Cracker / Sausages bread rool / Chocolate Cake balls / Almond Butter buns และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกับการรับชมการสาธิตการจัดดอกไม้แบบไทยประยุกต์ศิลป์ โดย อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องโถง โซน 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี