วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์จากดินไทย

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์จากดินไทย

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์จากดินไทย โดยการประดิษฐ์ต้นกล้วยจากดินไทย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล “สร้างงาน สร้างอาชีพ พัมนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้กับประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอาชีพ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ลานจอดรถดับเพลิง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี