สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต การร้อยพวงมาลัย

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต การร้อยพวงมาลัย

อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในการเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต การร้อยพวงมาลัย ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภายใต้โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม