อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สอนวิธีการเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

      Comments Off on อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สอนวิธีการเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้สอนวิธีการเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น การตัด หั่นแต่งวัตถุดิบให้เหมาะสมกับ เด็กวัยต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคารแววเที่ยงธรรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี