กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้และบายศรี 5 ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

      Comments Off on กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้และบายศรี 5 ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

ผศ.บุญญาพร  เชื่อมสมพงศ์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ, อาจารย์กาญจนา  เฟื่องศรี, อาจารย์อัครพล  ไวเชียงค้า สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้และบายศรี 5 ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559