สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทำอาหารประเภท Modren Thai

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทำอาหารประเภท Modren Thai

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Modren Thai ได้แก่ นางสาวณัฐนรี บรรจงรักษ์ และรางวัลชมเชย (Diploma) ประเภท Classic ThaibCuisine ได้แก่นาย เมธิชัย ปานบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 4 – 7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร