โครงการเรียนรู้สานสัมพันธ์น้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต สู่ศตวรรษที่ 21

      Comments Off on โครงการเรียนรู้สานสัมพันธ์น้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต สู่ศตวรรษที่ 21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครและวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเรียนรู้สานสัมพันธ์น้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ และดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานเปิดโครงการ และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปี1 ปี2 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์เข้าโครงการ จำนวน 200 คน ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี