สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มารยาททางสังคมบนโต๊ะอาหาร”

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มารยาททางสังคมบนโต๊ะอาหาร”

อาจารย์ปภัสมน  เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ด้านคหกรรมศาสตร์ในรายวิชา อาหารมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ หัวข้อ “มารยาททางสังคมบนโต๊ะอาหาร” ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2562 เวลา  13.00-16.00  ณ  421 อาคารจุฬาพัฒน์ 4 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย