มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานประชุมวิชาการ คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานประชุมวิชาการ คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทรงเปิดงานการประชุมวิชาการ  คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560“การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม”  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันจัดขึ้น  ในครั้งนี้ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงาน ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร