มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day
โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ กิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ร่วมสันทนาการ เช่นงานออกร้านค้า การประกวดการแข่งขันต่างๆ ฯลฯ ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 เป็นต้นไป