วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมครูแนะแนว

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมครูแนะแนว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมครูแนะแนวผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในการชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 Quota (โควตา) ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้แทนหลักสูตร เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนต่าง ๆ จากโครงการจัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Online Learning Room ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี