มอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

      Comments Off on มอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ Mr. Sievert Larson และคณะที่ให้เกียรติทางโรงเรียนการเรือนในการเดินทางมามอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของทุกศูนย์การศึกษา และวิทยาเขต ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ตลอดจนจบการศึกษา กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี