โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดจำปี

      Comments Off on โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดจำปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการบูรณาการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปี 60”  ในครั้งนี้สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้สาธิตการทำกุยช่าย ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม  บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดจำปี  หมู่ที่ 2  ตำบลสนามคลี   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560