ศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

      Comments Off on ศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา
พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์” จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดสัมมนา และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดสัมมนาในรายวิชาการสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร