ร่วมงานสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรม สร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่”

      Comments Off on ร่วมงานสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรม สร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่”

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรม สร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่” ณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์