นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน thailand ultimate chef challenge (TUCC)

      Comments Off on นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน thailand ultimate chef challenge (TUCC)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน thailand ultimate chef challenge (TUCC) ดังนี้ 1. นายธนดล ชดช้อย ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันประเภท Classic Thai Cuisien juniar chef 2. นายวรภาส ทวีอุดมโชค ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันประเภท Classic thai cuisine juniar chef และได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภท Main course pork and chicken challenge juniar chef 3. นางสาววิไลวรรณ ใหญ่ยิ่ง นางสาวดรุณี เรืองเดช และนางสาวณัฏฐ์รดา นิธิปกรณ์รัตน์ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภทการแกะสลักผักและผลไม้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี