สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ บริการวิชาการแก่ชุมชน

      Comments Off on สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ บริการวิชาการแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมสาธิตการทำพวงกุญแจลายผ้าไทย การทำยางรัดผมลายผ้าไทย ภายใต้โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและให้บริการประชาชน เป็นการเผยแพร่ศาสตร์ความรู้งานศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ณ วัดดอนกระเบื้อง ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี