สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน โดยเป็นการเรียนรู้ข้อมูลการทำโฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้การทำอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดความรู้ในการทำเครื่องหอมไทยสู่ชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกันในรายวิชาการจัดการบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม และ รายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทย ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ บ้านไผ่ตาพุดโฮมสเตย์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี