นางสาวดรุณี เรืองเดช นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรี 23/9/2559

      Comments Off on นางสาวดรุณี เรืองเดช นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรี 23/9/2559

นางสาวดรุณี เรืองเดช นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับพิจารณาจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี
จากว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแทน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่23 กันยายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี