ร่วมงานแถลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ

      Comments Off on ร่วมงานแถลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ นางสาวชลธิชา ศิริประยงค์ และ นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11 กันยายน 2560