แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

      Comments Off on แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560  สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  สาขาคหกรรมศาสตร์  สาขาการศึกษาปฐมวัย  งานวิชาการและงานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี