อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรโครงการ “กระดาษรักษ์โลก”

      Comments Off on อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรโครงการ “กระดาษรักษ์โลก”

อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า และ อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรโครงการ “กระดาษรักษ์โลก” จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนเจดีย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาผลิตเป็นกระดาษด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี