นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ด้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

      Comments Off on นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ด้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

นายเจนณรงค์ ทองเกิด นางสาวดรุณี เรืองเดช นางสาววิไลวรรณ ใหญ่ยิ่ง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561