สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต กิจกรรมที่ ๒ คหกรรมศาสตร์วิชาการ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในรายวิชาการสัมมนาคหกรรมศาสตร์โดยบูรณาการร่วมกับวิชาภายในหลักสูตรภายในงานได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์สู่การเริ่มต้นที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี