นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสำรับขนมไทยตระกูลทองในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

      Comments Off on นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสำรับขนมไทยตระกูลทองในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

นางสาวขนิษฐา​ เฉลยทรง นางสาวรุ่งนภา​ แสดงฤทธิ์ นางสาวศยามล​ แคล่วคล่อง​ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสำรับขนมไทยตระกูลทองในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561